M&A Outlet Meblowy

Regulamin newslettera

Przyjmuje się następujące definicje na potrzeby Regulaminu:
1) Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady i warunki korzystania z Usługi,

2) M&A OUTLET MEBLOWY z siedzibą we Wrocławiu, ul. Spółdzielcza 42/1, 51-662 Wrocław, NIP: 6652932230; REGON: 364858407; e-mail: meble@ma-outlet.com; tel. Wrocław: +48 533-138-302, Stare Miasto: +48 663-527-246.

3) Usługa – usługa świadczona przez M&A OUTLET MEBLOWY. na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem, polegająca na wysyłaniu przez https://ma-outlet.com drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu rejestracyjnym przez Usługobiorcę, informacji w formie listów elektronicznych (Newsletterów),

4) Newsletter – list elektroniczny przesyłany Usługobiorcy przez https://ma-outlet.com w ramach świadczonej Usługi oraz zgodnie z Regulaminem,

5) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która zgodnie z § 5 Regulaminu, złożyła do https://ma-outlet.com zamówienie na Usługę.

§2

1. Dane kontaktowe https://ma-outlet.com :
a) adres poczty elektronicznej: meble@ma-outlet.com

b) nr telefonu: Stare Miasto: 663-527-246 | Wrocław: 533-138-302

c) adres do korespondencji na piśmie: ul. Spółdzielcza 42/1, 51-662 Wrocław.

§3

1. Usługa świadczona jest przez 5 lat od dnia zarejestrowania adresu e-mail przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu. Po tym okresie adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę zostanie usunięty z bazy adresów e-mail Usługi.

2. Usługa świadczona jest przez https://ma-outlet.com nieodpłatnie. Outletmeblowy.pl zastrzega, iż wszelkie opłaty naliczane niezależnie od https://ma-outlet.com, przez operatorów lub inne osoby w związku z otrzymywaniem Newslettera lub korzystaniem z Internetu przez Usługobiorcę obciążają Usługobiorcę.

3. Każdy Newsletter zawiera:

1) dane nadawcy Newslettera, to jest aktualne dane https://ma-outlet.com,

2) informacje o produktach https://ma-outlet.com, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów, wydarzeniach i eventach organizowanych przez M&A OUTLET MEBLOWY.

3) link umożliwiający rezygnację usługobiorcy z Usługi.

4. Newsletter wysyłany jest przez ma-outlet.com do Usługobiorcy nie częściej niż jeden raz w tygodniu kalendarzowym.

§ 4

1. Świadczenie Usługi jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadanie komputera lub dowolnego urządzenie elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową lub program pocztowy z dostępem do Internetu,

2) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

3) złożenia zamówienia na Usługę w sposób opisany w § 5 Regulaminu.

§ 5

1. Złożenie zamówienia na Usługę wymaga wykonania następujących czynności:


1) na stronie internetowej ma-outlet.com:
a) podanie adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym,

b) wyrażenie zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji w postaci Newsletterów, na warunkach określonych Regulaminem,

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez M&A OUTLET MEBLOWY potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2) Regulaminu uważa się za datę zawarcia umowy pomiędzy M&A OUTLET MEBLOWY. a Usługobiorcą na nieodpłatne świadczenie Usługi w ramach Regulaminu. 4. Zarejestrowany przez Usługobiorcę adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia Usługi.

§ 6

1. M&A OUTLET MEBLOWY jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazanych w celu realizacji Usługi, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.

2. M&A OUTLET MEBLOWY na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzy osobie trzeciej przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców wyłącznie w celu realizacji technicznych aspektów wysyłki newslettera.

3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są przez M&A OUTLET MEBLOWY na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody.

4. Usługobiorca ma prawo żądania od M&A OUTLET MEBLOWY dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7

1. Usługobiorca może, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Usługi. Rezygnacja może nastąpić poprzez klikniecie na link “Rezygnacja” znajdujący się na dole każdego z przesłanych Newsletterów (listów elektronicznych).

2. Z chwilą rezygnacji Usługobiorcy następuje usunięcie wskazanego w formularzu rejestracyjnym adresu email z listy adresów e-mail Usługi.

3. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 8

1. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania i przekazywania treści naruszających powszechnie obowiązujące w Polsce normy prawa.

2. M&A OUTLET MEBLOWY ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Usługobiorcy, który narusza Regulamin lub powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z Usługi przez innych usługobiorców.

§ 9

1. Reklamacje dotyczące Usługi można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meble@ma-outlet.com.

2) na piśmie przesyłając korespondencję na adres siedziby M&A OUTLET MEBLOWY.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:

1) opis przedmiotu reklamacji,

2) adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia na Usługę,

3) adres e-mail na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, o ile Usługobiorca chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail inny niż adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu.

3. W przypadku braków uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, M&A OUTLET MEBLOWY zwróci się do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacji o uzupełnienie braków.

4. Rozpatrzenie reklamacji oraz poinformowanie usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej jego reklamację przez M&A OUTLET MEBLOWY, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpływu reklamacji do M&A OUTLET MEBLOWY.

5. M&A OUTLET MEBLOWY zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Usługobiorcy o decyzji rozstrzygającej reklamację na adres e-mail o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, o ile Usługobiorca nie wskazał adresu e-mail, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3) Regulaminu.

§ 10

1. M&A OUTLET MEBLOWY zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Każdy Usługobiorca zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Newslettera, zawierającego informację o zmianie Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy czym nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania Newslettera do usługobiorców.

4. Zmiana Regulaminu wiąże każdego Usługobiorcę, o ile w terminie o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, Usługobiorca nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Usługi.

5. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 4 Regulaminu, Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w sposób opisany w § 7 Regulaminu.

6. Złożenie skutecznej rezygnacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 11

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2020 r.